Mokymo Paslaugų Taisyklės

 

Paslaugų gavėjo sutikimas su Mokymo Paslaugų Taisyklėmis

 

Paslaugų gavėjas užsiregistruodamas ir dalyvaudamas mokymuose patvirtina, kad:

 • Susipažino su Paslaugų teikėjo nurodytomis mokymo paslaugomis (turiniu, data, laiku, trukme, vieta, kaina, kitomis sąlygomis) išdėstytomis paslaugų aprašyme.
 • Įsipareigoja tinkamai ir laiku sumokėti Paslaugų teikėjui už Paslaugas ne vėliau kaip mokymo paslaugų suteikimo dieną iki mokymų pradžios.
 • Susipažino su Paslaugų teikėjo privatumo politika ir kitomis Paslaugų teikimui taikomomis taisyklėmis, nurodytomis paslaugų aprašyme ir www.kversumas.lt.
 • Sutinka suteikti Paslaugų teikėjo pagrįstai prašomą Paslaugoms tinkamai suteikti reikalingą informaciją ir asmens duomenis, kurie Paslaugų teikėjo yra kaupiami, tvarkomi ir saugomi Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklėse, privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 • Susipažino su Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos, kurios neapima formaliojo mokymo paslaugų pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas mokymo programas. Suteikus Paslaugas, Paslaugų gavėjui nėra išduodamas valstybės lygiu pripažintas mokymų baigimą patvirtinantis dokumentas.
 • Sutinka paslaugų teikimo metu gautą informaciją, žinias ir įgūdžius naudoti išimtinai asmeniniais tikslais, įskaitant asmeninę profesinę ir (ar) kūrybinę veiklą, ir jokia apimtimi jų nenaudoti komercinėje, gamybinėje, verslo, ūkinėje ir (ar) kitoje pajamas generuojančioje veikloje išskyrus atvejus, kai rašytiniu susitarimu nustatomos kitos atsakomybės sąlygos.
 • Neketina konkuruoti su Paslaugų teikėju Paslaugų apimtyje, t. y. teikti Paslaugoms analogiškas ar palyginamas paslaugas tretiesiems asmenims, nepriklausomai nuo to, ar tokios paslaugos būtų teikiamos už užmokestį ar nemokamai išskyrus atvejus, kai rašytiniu susitarimu nustatomos kitos atsakomybės sąlygos.
 • Paslaugų teikėjas jokia apimtimi nėra atsakingas už Paslaugų teikimo metu Paslaugų gavėjui suteiktos informacijos ir (ar) žinių įsisavinimą, įgūdžių suformavimą ir (ar) jų praktinį pritaikomumą ar panaudojimą.
 • Yra informuotas, kad pažeidus nustatytus nekonkuravimo įpareigojimus, gavęs rašytinį Paslaugų teikėjo reikalavimą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų sumoka kitai šaliai 10 tūkst. Eur (dešimties tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį. Konfidencialumo ir nekonkuravimo įsipareigojimai, o taip pat iš jų kylanti abipusė atsakomybė, galioja 3 (trejus) metus nuo šio sutikimo pasirašymo, išskyrus atvejus, kai rašytiniu susitarimu nustatomos kitos atsakomybės sąlygos.
 • Sutinka, kad visos turtinės teisės į visus intelektinės nuosavybės objektus ir (ar) kūrybinės veiklos rezultatus, sukurtus teikiant Paslaugas, visam šių teisių galiojimo laikotarpiui išimtinai priklausys Paslaugų teikėjui didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi. Paslaugų gavėjas patvirtina savo supratimą ir sutikimą, kad jis jokia apimtimi nepretenduoja į šias Paslaugų teikėjo teises.
 • Sutinka, kad šiame sutikime reglamentuoti ir nereglamentuoti klausimai, taikomi iš jos kylantiems Šalių tarpusavio santykiams, aiškinami ir sprendžiami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
 • Sutinka, kad ONLINE mokymų metu: naudosis įjungta vaizdo kamera viso susitikimo metu ir bus atpažįstamas, neįrašinės mokymų jokiomis žinomomis formomis bei laikysis bendrųjų etikos taisyklių.
 • Paslaugų gavėjas patvirtina ir pripažįsta, kad visas šio Sutikimo nuostatas aptarė ir su jomis sutinka, taip pat visas šio Sutikimo sąlygas laiko pagrįstomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Mokymo paslaugų teikėjas:
MB Adontija
Įmonės kodas: 304998492
Banko sąskaita: LT82 7044 0600 0829 9300 (SEB Bankas)
Adresas: Filaretų g. 66, LT-01214 Vilnius
Telefono numeris: +370 694 46888

Taisyklės atnaujintos 2024 metų sausio mėn. 1 d.